Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Latvijas Zaļā partija

Latvijas Zaļā partija par savu stūrakmeni uzskata ilgtspējīgu attīstību - tādu politiku, kura nodrošina pašreizējās paaudzes vitālās vajadzības un Eiropas līmenim atbilstošu dzīves kvalitāti. Ilgtspējīga politika un rīcība nozīmē, ka pašreizējās paaudzes interešu nodrošināšana nedrīkst radīt grūtības nākamajām paaudzēm nodrošināt viņu vajadzības. Tātad, mēs nedrīkstam dzīvot uz nākamo paaudžu rēķina.

Latvijas Zaļā partija apzinās, ka ilgtspējīgu politiku var īstenot tikai uz zināšanām balstīta sabiedrība. Tam nepieciešama sakārtota, efektīva un tiesiska valsts pārvalde. Visu politisko centienu centrā jābūt cilvēkam. Mēs uzsveram katra pilsoņa brīvību un pašatbildību pretstatā valsts regulējošajai kompetencei visās dzīves sfērās.

Latvijas Zaļā partija savā politiskajā darbībā stingri ievēro principu - domāt globāli un rīkoties lokāli. LZP aizstāv tādu Latvijas iedzīvotāju dzīves veidu, kas balstās uz paaudžu, sabiedrības sociālo un interešu grupu savstarpējo palīdzību un līdzdalību taisnīgas un augstiem dzīves standartiem atbilstošas dzīves veidošanā, Latvijas zemes un dabas bagātību vairošanu un saudzīgu izmantošanu, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību un paražu cienīšanu, vidrūpi un ekoloģiskas apziņas veidošanu.

Latvijas Zaļās partijas darbības pamatā ir skaidri formulēti valsts attīstības mērķi:

Cilvēkiem saprotama un tuva politika - tāda politika, kas ir palīdzīga Latvijas iedzīvotājiem visā dzīves ciklā.

LZP iestājas par ilgtspējīgu ģimenes politiku, par paaudžu solidaritāti, par ģimenes un dzimtu saišu stiprināšanu. Tas nepieciešams, lai iespējami agri izzinātu bērnu potenciālu un spējas, lai mērķtiecīgā izglītošans procesā, visā mūzā garumā, tās attīstītu, veicinātu un pielāgotu dinamiskajiem dzīves izaicinājumiem. Visnozīmīgākā vieta un loma šajā procesā ir ģimenei.