Par Latvijas tautas un dabas dzīvotspēju Latvijā!

Zaļo un Zemnieku savienība

2002.gada jūlijā LZP 12.kongresā tika nolemts veidot kopīgu sarakstu 8.Saeimas vēlēšanās ar Latvijas Zemnieku savienību. Kopš tā laika Latvijas Zaļā partija un Latvijas Zemnieku savienība turpina strādā Zaļo un Zemnieku savienībā (ZSS), sadarbojoties ar reģionālajām partijām „Latvijai un Ventspilij” un „Liepājas partiju”. ZZS mērķis ir panākt, lai zaļa, stipra un plaukstoša Latvija ar attīstītu tautsaimniecību kļūtu par pamatu visas sabiedrības labklājībai. Lai sasniegtu augstāku dzīves līmeni, īpaša uzmanība tiek pievērsta izglītībai.Izvērtējot sekmīgu kopīga darba pieredzi iepriekšējos Saeimas sasaukumos, arī uz 11. Saeimas vēlēšanām LZP startēs kopā ar Latvijas Zemnieku savienību. Vēlēšanu saraksta nosaukums ir Zaļo un Zemnieku savienība.

 

Zaļo un Zemnieku savienības 4000 zīmju priekšvēlēšanu programma

Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) mērķis ir Latvijas tautas garīgā un materiālā labklājība. Tā sasniedzama gādājot par cilvēku intelekta, ideju un gara spēka apvienošanu, par dzīves telpu, kurā cilvēki jūtas vajadzīgi un novērtēti, par iespēju strādājošam cilvēkam gan pilsētās, gan laukos nodrošināt iztiku sev un tuviniekiem, kā arī veidot iekrājumus, lai justos drošs par nākotni. Tikai tā mēs spēsim atgriezt dzimtenē tos, kuri devušies svešumā, savus spēkus, gudrību un pieredzi atdod ne savas, bet citu valstu izaugsmei.

 

ZZS galvenās prioritātes ir:

 • iedzīvotāju sociālā aizsardzība un veselība;
 • uzņēmējdarbības un privātās iniciatīvas atbalstīšana tautsaimniecībā, eksporta veicināšana, Latvijai tradicionālo nozaru atjaunošana un attīstīšana;
 • efektīva valsts pārvalde;
 • tiesiskuma stiprināšana valstī un sabiedrībā;
 • iedzīvotājiem izdevīga un saprotama reģionālā politika;
 • kvalitatīva un konkurētspējīga izglītības sistēma;
 • demogrāfijas jautājuma risināšana;
 • ilgtspējīga vides politika;
 • latviskā kultūrvide;
 • Latvijas interesēm atbilstoša cieņpilna ārpolitika.

Šo prioritāšu nodrošināšanai turpmākos trijos gados mums Saeimā un valdībā risināmi šādi galvenie uzdevumi:

 

Sabiedrības attīstība un sociālā joma

 • Palielinoties inflācijai palielināt pensijas un sociālos pabalstus.
 • Pilnveidot un attīstīt valsts sociālā atbalsta sistēmu, rūpēties par ģimenēm ar bērniem.
 • Nodrošināt efektīvu bezmaksas neatliekamo palīdzību un kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visos reģionos neatkarīgi no iedzīvotāju materiālā stāvokļa.
 • Veicināt cilvēku sociālo integrāciju, savstarpējo sapratni un toleranci.

 

Tautsaimniecība

 • Īstenot uzņēmējdarbībai un privātai iniciatīvai labvēlīgu valsts politiku.
 • Veidot uzņēmējdarbību veicinošu infrastruktūru.
 • Aktualizēt lauku un lauksaimniecības ilgtermiņa stratēģiju, konsekventi palielināt Latvijas lauku produkcijas starptautisko konkurētspēju, vienlaicīgi atbalstot arī bioloģisko saimniekošanu.
 • Latvijas novadus, pilsētas un apdzīvotas vietas savienot ar kvalitatīviem autoceļiem.
 • ES līmenī panākt godīgu konkurenci un līdztiesīgu tiešo maksājumu sistēmu Latvijas zemniekiem.

 

Nodokļu politika

 • Izveidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu un stabilu nodokļu sistēmu.
 • Nepieļaut nodokļu palielināšanu svarīgākajām precēm un produktiem – pārtikai, komunālajiem pakalpojumiem, transportam, grāmatām un medikamentiem.
 • Pilnveidot nodokļu iekasēšanas sistēmu un mazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru.

 

Valsts pārvalde, pašvaldības un tiesiskums

 • Mazināt birokrātiju valsts pārvaldē, pārvaldes pakalpojumu jomā ieviešot vienas pieturas aģentūras principu, sekmējot elektronisko pakalpojumu īpatsvara pieaugumu.
 • Pilnveidot normatīvos aktus, lai paātrinātu lietu izskatīšanu tiesās un novērstu cilvēktiesību un pamattiesību aizskārumus.
 • Izveidot apriņķu pašvaldības.
 • Piešķirt pašvaldībām likumprojektu iesniegšanas tiesības.
 • Ļaut pašvaldībām pašām lemt par ES finanšu līdzekļu izlietošanu

 

Izglītība

 • Turpināt pedagogu darba samaksas pilnveidošanu.
 • Izmantojot ES finansējumu, modernizēt izglītības iestāžu materiālo bāzi un paaugstināt profesionālās izglītības prestižu un kvalitāti,.
 • Nepieļaut budžeta vietu likvidēšanu augstskolās.
 • Augstskolās attīstīt zinātnisko darbu, tādējādi ceļot to starptautisko konkurētspēju.
 • Rūpēties par atbildīgu Latvijas pilsoņu un savas valsts patriotu audzināšanu. Attīstīt skautu, gaidu, mazpulku un jaunsargu kustību. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos sporta aktivitātēs.

 

Kultūra

 • Stiprināt latviešu valodas kā valsts valodas lomu un lietošanas kultūru visās publiskās darbības jomās.
 • Celt godā latvisko dzīvesziņu, darba tikumu, savas sētas un zemes saimnieka apziņu.
 • Gādāt par profesionālās mākslas pieejamību visos reģionos.

 

Vide

 • Veidot Latviju par zaļāko valsti pasaulē, lai Latvijas daba un tās daudzveidība ir tās bagātība, nevis apgrūtinājums.
 • Pasargāt Latviju no ģenētiski modificētiem organismiem un kodolenerģijas.
 • Atbalstīt atjaunojamo enerģijas veidu izmantošanu un videi draudzīgu transportu.
 • Mazināt nodokļus vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem, tā veicinot to daļas palielināšanu enerģētikā.

 

Drošība un ārlietas

 • Īstenot aktīvu ārpolitiku, stiprinot valsts drošību un sadarbību ar citām valstīm, ciešāk integrējoties starptautiskās organizācijās.
 • Attīstīt sadarbību ar Lietuvu un Igauniju Baltijas valstīm aktuālu jautājumu risināšanā.
 • Pastiprināt policijas un zemessardzes sadarbību sabiedriskās kārtības uzturēšanā Latvijas laukos.